Språk

 

ORDENSREGLER FOR ELEVHJEM AVDELING A-B, C-D OG E-F

 Det er viktig å skape trygge og gode forhold for beboerne.  

1. Formål

Elevhjemmene et tilbud for til sammen 68 borte boende elever ved Kirkenes videregående skole. Det er viktig å skape trygge og gode forhold for beboerne.            

Reglementet for elevhjemmet skal bidra til:

a)   trivelige bo - og studieforhold.

b)   at beboerne tar hensyn, slik at ingen blir skadelidende av andres opptreden.

c)   at bygninger og inventar blir behandlet slik at det ikke blir unødig slitasje/skade.

2. Personale

Det er tilsatt leder og fem miljøarbeidere som har ansvaret for den daglige drift av hybelhuset.                          

3. Beboere

Beboerne får medbestemmelse og medansvar gjennom representasjon på fellesmøter. Beboerne plikter å møte, når det blir innkalt til fellesmøter og brannøvelser.

4. Stengning

Elevhjemmet holder stengt i høst-/vinterferie, samt jul og påske, eller når skolen holder stengt i to virkedager eller mer. De som ikke har anledning til å reise hjem, (for eksempel lang hjemreise) må på forhånd (7 dager før) søke om å få bli igjen. (Dette gjelder ikke jul og påske) De som har mottatt skriftlige advarsler for brudd på ordensreglene, har ikke anledning til å søke.

5. Ordensregler/bestemmelser

a)      Beboerne er ansvarlig for orden og renhold av sine hybler og fellesarealer.

b)      Det er ikke tillatt med hybelkomfyr, stekeplate eller mikrobølgeovn på rommene på avdelingene A-B og C-D.

c) Hybelen skal ryddes  og rengjøres minst 1 gang i uka og sjekkes hver onsdag.

Bad vaskes, ryddes, søppel tømmes etter oppsatt vaske- og turnusliste hver onsdag.              

Det er ikke tillatt å bruke vaskemaskin/tørketrommel etter kl. 23.00

Bytte av turnus ved fravær gjøres elevene seg i mellom og meldes til vakta på forhånd.

Manglende renhold vil bli leid inn på foresattes bekostning.

Pris pr. gang er kr.550.-

Beboerne skal rydde kjøkkenet umiddelbart etter bruk. (Oppvask, tørke benker, ovn og bord, samt koste gulv.

Søppel skal tømmes regelmessig av ukentlig ordensmann

Fellesrom, korridorer og trapper vaskes av skolens renholdere 1 gang i uka.

SØPPEL SKAL IKKE KASTES UT AV VINDU.

PERSONLIG SØPPEL KASTES DIREKTE UTE I KONTAINER.

Uten forutgående varsel har personalet anledning til å tilintetgjøre illeluktende gjenstander, som wunderbaum og liknende Dette gjelder også for andre gjenstander som måtte representere en fare for bygningen, eller for annet oppbevart gods.

VINDU SKAL VÆRE LUKKET NÅR ELEVENE FORLATER ROMMET FOR SKOLEGANG OG HJEMREISE.

c)      Beboerne plikter å respektere hverandres arbeidsro. For å sikre ro til lekselesning og hvile SKAL bruk av TV/musikkanlegg og lignende, ikke forstyrre andre beboere.

d)      Elever som ikke respektere dette og har fått muntlig og skriftlig advarsel,vil  få musikkanlegget inndratt.

ETTER kl. 23.00 SKAL DET VÆRE RO PÅ ”HUSET”.

Fra søndag til torsdag skal beboerne være inne på sine rom etter dette tidsrommet.      

Når det er undervisning påfølgende dag, skal beboerne være inne kl.23.00

Internet og TV er tilkoplet fra kl.15.00 til kl.24.00 på hverdager .I helger er TV og   Internett  tilkoplet    direkte fra fredag kl.15.00 til søndag kl.24.00

På fredager og lørdager er innetiden kl. 01.00

e)      Beboerne kan ha besøk på hyblene sine fra kl. 1800-2300 alle ukedager og beboer skal fysisk være tilstede.. Nedre aldersgrense er 16 år og legitimasjon SKAL UOPPFORDRET FOREVISES VAKTA.

Gjestene plikter å rette seg etter de regler som gjelder for hybelbygget og beboer er pliktig å opplyse den besøkende om dette

Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden. Makter ikke beboeren dette, plikter han/hun å søke assistanse fra personalet. Personalet kan når det finnes påkrevd, kreve at besøkende skal forlate hybelbygget samt nekte disse adgang.

f)    NÆR FAMILIE som er tilreisende, kan få overnatte etter godkjent søknad til vakthavende miljøarbeider. Annen overnatting må forhåndssøkes minimum 7 dager forveien. Overnatting gjelder kun i helgen og for langveisfarende. Overnattingsgjester plikter å rette seg etter gjeldende regler OG ER BEBOERS ANSVAR.

h)     Beboerne SKAL melde fra  om hjemreise/utplassering eller annen fravær.

Sykdom meldes til personalet, som eventuelt kontakter lege.

Beboere under 18 år må ha foresattes tillatelse dersom de skal overnatte andre steder.

i)       Ytterdøra SKAL holdes låst, så uvedkommende ikke får adgang til hybelbygget.

Det er ikke tillatt å låne nøkkel /kort til andre, eller på annen måte gi andre adgang.

Kjøkken- og romdør skal være låst når beboere ikke er til stede.

Ved tap av nøkkel kreves erstatning.( for tiden 400.kr.) + (brikke 125,- kr.)

j)        Beboerne er moralsk og økonomisk ansvarlig for bygning, felles innbo og utstyr.

Dette innebærer at beboerne plikter å gripe inn dersom det skulle oppstå forhold som kan føre til skade på disse.

Den enkelte beboer er økonomisk ansvarlig for skader hun/han selv er årsak til på bygning, fellesinnbo eller utstyr. I de tilfeller der den som volder skade, ikke vil gi seg til kjenne, vil skaden måtte dekkes av ordinære driftsmidler. Det vil si den samlede  husleies depositum som alle beboerne betaler. Skadene vil bli utlignet  hver fløy for seg.

k)    Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område, (også elevhjemmene) samt opptre ruset på elevhjemmene. Berusede personer har ikke adgang til byggene. Beboere som er til stede under forhold hvor det nytes alkohol, vil  få skriftlig advarsel med pålagt hjemreise i helger. Gjentagelse forer til skriftlig advarsel nr.2 og utkastelse.

Hybelhuset har 0 (null) toleranse på oppbevaring og bruk av narkotika og andre rusmidler. Umiddelbar utkastelse vil bli konsekvensen av brudd på denne regelen!

l)     Hybelhusets personale har adgang til å inspisere alle rom.

Slik inspeksjon kan skje uten forvarsel ved mistanke om oppbevaring /misbruk av rusmidler eller røyking.

Utleieren har uten videre adgang til boligen for å foreta nødvendige reparasjoner og utbedringer. Hvis mulig skal det varsles på forhånd.  Personalet sjekker hyblene ved hjemreise i helger/ferier og ved lengre fravær.

m)   Røyking er ikke tillatt!!!    Overtredelse vil føre til tap av depositum og skriftlig advarsel.

n)    Tildekking av panelovn forbudt. Gardiner skal være minst 20 cm over panelovn.

Åpen ild, og oppbevaring og bruk av stearinlys er IKKE tillat!

o)     Oppbevaring av våpen (kniver, skytevåpen, softgun o.l.) er IKKE tillatt.

p)     Beboerne er ansvarlig for reingjøring/ rundvask av hybel ,bad og kjøkken til jul og ved skoleårets slutt og/eller ved utflytting. Trekk i depositum vil bli konsekvensen ved manglende eller dårlig vask. Fravær av pålagte oppgaver på fellesareal medfører trekk i depositum.

q)   Det er ikke tillatt å koble motorvarmer og lignende, til strømuttak i boligen.

r)    Det er ikke tillatt med dyrehold.

Møbler og inventar skal IKKE flyttes.

Hårklipp og hårfarging er IKKE tillatt på elevhjemmet

s)     Dersom det oppstår problemer som ikke er regulert av punktene ovenfor, må beboerne rette seg etter avgjørelser tatt av personalet.

6. Reaksjoner ved brudd på reglementet.

1)      Dersom en beboer bryter gjeldende reglement, kan personalet irettesette ham/henne, muntlig eller skriftlig.

2)      Det gis anmerkning (prikk) pr. forseelse / reglementsbrudd. Når en beboer har fått 3 prikker , varsles foresatte muntlig dersom beboer er under 18 år.

Det må informeres om at konsekvensen av fremtidige regelbrudd vil bli tvungen hjemreise / utkastelse.

3)      Når en beboer har fått 6 prikker , gis det skriftlig advarsel om utkastelse / tvungen hjemreise i helgene til beboer og foresatte.

4)      10 prikker medfører til utkastelse

5)      Vedtak om utkastelse kan ankes til skolens administrasjon innen 8 dager etter at beboer og foresatte er gjort kjent med vedtaket.

6)      Ved grove eller gjentatt forseelse, vil personalet gi beboeren skriftlig advarsel om fare for utkastelse fra elevhjemmet. Er ikke beboeren myndig, gis det også melding til foresatte.

7)     Har beboeren mottatt skriftlig advarsel om utkastelse fra elevhjemmet, og det blir begått   ytterligere reglementsbrudd, må det regnes med umiddelbar reaksjon.                 

Øyeblikkelig utkastelse kan også skje ved brudd på reglementet på en særlig grov måte.

 

 

 

 

 

 

     

      

Fant du det du lette etter?