Språk

 

Skolens ledelse

Skolens pedagogiske ledelse består av rektor, assisterende rektor, avdelingsledere for de ulike utdanningsprogrammene på skolen og spesialpedagogisk virksomhet.

I tillegg har skolen en avdelingsleder for driftsoppgaver og en koordinator for IB/Diplomprogrammet, som også inngår i skolens lederteam.

Rektor Øystein Hansen

har et overordnet ansvar for både pedagogiske og driftsmessige oppgaver. Rektor skal lede utviklinga av skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringslova. En viktig del av ansvaret er knyttet til samarbeid med tillitsvalgte for lærere og elever og skolens partnere i samfunns- og næringsliv. Rektor er den juridisk ansvarlige personen ved skolen. Hvis du ikke vet hvor du skal henvende deg med et problem, kan du gå til rektor eller assisterende rektor

Assisterende rektor Ingild Wartiainen

har rektors fullmakter når rektor ikke er til stede, og deler mye av det samme ansvaret. I tillegg har assisterende rektor overordnet ansvar for mange av stabsfunksjonene som IKT-pedagogikk, rådgivertjenesten og eksamen og dokumentasjon. Ass. rektor har ansvar for at skolens systemer fungerer, blant annet ved å lage en årsplan for skolens aktiviteter

Avdelingsledere YF Beate Huru og Trond Sneve

Beate har ansvar for Bygg- og anleggsfag, Elektro, Rest&Matfag og Design og håndverk. Trond har ansvar for Kjøretøy/bilskade/lakk, TIP og HO.De skal bidra til at skolens felles pedagogiske målsetninger blir gjennomført på YF, og at elevene får god kvalitet i undervisninga

Avdelingsleder anleggsmaskinavdelinga i Bjørnevatn Bjørn Røsseth

Bjørn har ansvaret for både landslinjetilbudene anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker, og tilbudene i arbeismaskinfaget. Både landslinjetilknytninga og det at avdelinga ligger i et eget lokale i Bjørnevatn, gir avdelingslederen et særlig ansvar,  men elevene er uansett en del av hovedskolen på Hesseng og omfattes av samme tilbud og rettigheter som de andre elevene. Det samme gjelder også for pedagogiske planer og mål. Avdelingslederen skal sørge for det.

Avdelingsleder ST Jan-Sverre Blankenberg Jensen

Studieprogrammet ST består av programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Jan-Sverre har ansvaret for realfagene i tillegg til at han har ansvar for organiseringa av skolens studieverksted og yrkesretting av fellesfagene på YF (FYR). Avdelingslederne deler ansvaret for å uvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse. Jan-Sverre er også kontaktperson for elevrådet og har ansvaret for oppfølgingsprogram for nytilsatte. I tillegg er Jan-Sverre ansvarlig for Nærings- og Utdanningsseminaret skolen arrangerer i februar.

Avdelingsleder ST Nina Greiner Iversen

Nina har ansvar for programfagene samfunnsfag, språk og økonomi i tillegg til en del av fellesfagene. Nina har også ansvar både for å administrere Diplomprogrammet og sørge for at skolen følger opp de forpliktelsene som ligger i å være en IB-world school. Hun har ansvar for at lærerene som underviser på Diplomprogrammet har nødvendig kompetanse, at skolen har standarder og rutiner som tilfredsstiller IB-krav og at elevene får undervisning i samsvar med målene i læreplanene i IB-systemet. Dersom du er IB-elev eller ønsker å bli det, er det Nina som kan gi deg korrekt informasjon.

Avdelingsleder for spesialpedagogsk virksomhet Liv Trude Rafaelsen

har ansvaret for tilbudene til elever som trenger særskilt hjelp til å nå læringsmålene, eller kanskje må ha tilpassede læringsmål. Felles for dem alle er at skolen må lage et enkeltvedtak som gir dem denne særskilte retten, og dette er Liv Trudes viktigste ansvarsområde. I tillegg har hun ansvar for å bygge opp skolens kompetanse i spesiapedagogikk og organisere tilbudene som gis til elever med enkeltvedtak

Avdelingsleder Drift Trond Remmen

er en nøkkelperson på skolen. Han har et overordnet ansvar for kantina, renhold, vaktmestere, hybelhus og kontortjenestene, alt det som er nødvendig for at skolen skal gå rundt. I så måte har Remmen et like stort ansvar for at vi skal oppnå gode resultater, som de pedagogiske lederne.

Men hans viktigste oppgave er likevel å ta vare på økonomien. Selv om rektor har det økonomiske ansvaret, er det Remmen som daglig  passer på at vi ikke bruker for mye eller for lite penger. I praksis betyr det at han setter opp budsjetter og fører regnskap, samtidig som han passer på at skolen holder sine økonomiske forpliktelser. Skolen har et budsjett på 73 millioner kroner for 2015.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Øystein Hansen
Rektor
78 96 33 12
ass.rektor
78 96 34 92
Wenche Beate Huru
78 96 33 14
Avd leder
78 96 35 03
Nina Greiner Iversen
Avdelingsleder ST / IB DP Coordinator
78 96 33 19
Trond Remmen
78 96 33 10